АРХИВ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПОРЪЧКАТА ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИТЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ПОРЪЧКА ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА .

ПОРЪЧКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1-5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176А ОТ ЗУТ, ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ, .

ПОРЪЧКА ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ НА СГРАДИ, ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ.

РЕШЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ СТАНЦИИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИКТ В УЧИЛИЩЕ.

ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ СТАНЦИИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИКТ В УЧИЛИЩЕ.

ДОСТАВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА .
РЕШЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ СТАНЦИИ И ПРЕНОСИМИ ЛАПТОПИ .

ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ СТАНЦИИ И ПРЕНОСИМИ ЛАПТОПИ .

ДОСТАВКИ ОБЗАВЕЖДАНЕ .

ПОКАНА ЗА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА:
„ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ” .

ПОКАНА ЗА ИЗОЛАЦИЯ.

ПОКАНА ЗА ГОРИВО.

ПОКАНА ЗА ПЕЧАТ.

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ.

Ако имате проблеми при свалянето, използвайте друг браузер /Firefox, Google Chrome/