Информация за професионалното образование в ЗПГ съгласно изпълнение заповед РД09-1138 от 14.07.2009 г. на основание чл.51 на закона за професионалното образование и обучение.  тук  
    
     изготвена самооценка 12-13  тук
     изготвена самооценка 13-14  тук
     изготвена самооценка 14-15  тук
     изготвена самооценка 15-16  тук
     план за самооценка     16-17  тук

Отчет и анализ на изпълнението на бюджета на гимназията  анализ 2011     отчет 2011   отчет 2012 
отчет 2013   отчет 2014   отчет 2015   отчет 2016  отчет 2017  Бюджет 2018  отчет 2018   Бюджет 2019  отчет 2019 Бюджет 2020  отчет 2020  Бюджет 2021  отчет 31.03.2021  Бюджет 06.2021  отчет 30.06.2021

Стратегия на училището за периода до 2024 година тук 

Правилник за дейността на училището тук 

Учебни планове за Професиите/специалностите

- по стар закон тук  , изменение 2020-2021

- по нов закон тук , за учебната 2020-2021

Годишен план на училището тук 

Обществен съвет на училището тук 

Прием на Професиите/специалностите в ЗПГ тук  
График на учебното време  тук 
Дневно разписание на училището  тук 

Бланки и документи  тук 

План за дейностите и насоки за работа при COVID-19 

Правила за информационна сигурност тук 

Правила и стратегия за управление на риска тук 

Административни услуги/заявления  тук 

ОТЧЕТ 2019 , ОТЧЕТ 2020

Учебна програма за учителите  и за предметите

График класни и контролни тук

График за приемното време на преподавателите в ЗПГ тук 

График за консултациите за ученици давани от преподавателите в ЗПГ тук 

График за вторият час на класа за класните ръководители в ЗПГ тук

Къде влизат учителите,нямащи собствен кабинет по часове и дни тук

Натовареност на компютърните кабинети в ЗПГ тук 

Съобщения за изпити за определяне на срочна и годишна оценка/25%/ -  тук 

Учебници по който се преподава в ЗПГ -  тук 

Механизъм и правила за работа в случаи на тормоз сред учениците  тук и тук

Програма за превенция за ранно напускане на училище тук 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи тук 

Програма-план за действие БДП тук 

Етичен кодекс тук 

Примерно меню в стол на ЗПГ тук 

Тъй като в днешния глобален свят учениците прекарват доста време в интернет и не винаги са под надзора на своите родители, учтиво Ви молим да се запознаете със следните съветите за деца и родители, относно безопасното сърфиране в интернет и поведението Ви в мрежата, така че да се предпазите от нерегламентиран достъп и изтичане на информация за лични данни.Родители  Ученици

Правила за получаване на стипендии и получаващи стипендии правила


необходими документи - word формат --------- pdf формат

получаващи стипендия