Информация за професионалното образование в ЗПГ съгласно изпълнение заповед РД09-1138 от 14.07.2009 г. на основание чл.51 на закона за професионалното образование и обучение.  тук  
    
     изготвена самооценка 12-13  тук
     изготвена самооценка 13-14  тук
     изготвена самооценка 14-15  тук
     изготвена самооценка 15-16  тук
     план за самооценка     16-17  тук

Отчет и анализ на изпълнението на бюджета на гимназията  анализ 2011   , отчет 2011 , отчет 2012,
отчет 2013   отчет 2014   отчет 2015   отчет 2016  бюджет 2017 бюджет 30 юни 2017

Стратегия на училището за периода до 2021 година тук 

Правилник за дейността на училището тук 

Учебни планове за Професиите/специалностите тук 

Обществен съвет на училището тук 

Сайт на главният учител- квалификация и методическа работа тук 

Прием на Професиите/специалностите в ЗПГ тук 
График на учебното време  тук 

График олимпиади -училищен кръг тук 

Учебна програма за учителите  и за предметите

Класни тук и контролни тук

График за приемното време на преподавателите в ЗПГ тук 

График за консултациите за ученици давани от преподавателите в ЗПГ тук 

График за вторият час на класа за класните ръководители в ЗПГ тук

Къде влизат учителите,нямащи собствен кабинет по часове и дни тук

Натовареност на компютърните кабинети в ЗПГ тук 

Учебници по който се преподава в ЗПГ 9-12 клас  тук 

Учебници по който се преподава в ЗПГ - 8 клас  тук 

Механизъм и правила за работа в случаи на тормоз сред учениците в ЗПГ тук 

Спортен календар в ЗПГ тук 

Меню в стол на ЗПГ тук 

Правила за получаване на стипендии и получаващи стипендии за втори срок 2016-2017 , правила


необходими документи

получаващи стипендии