В Земеделската Професионална Гимназия работят 66 педагози 

Педагогическия колектив на гимназията

    І. Педагогически персонал с
    ръководни функции
1  Емил Иванов Терзийски Директор
2 Емилия Христова Карамфилкова Заместник-директор , учебната дейност
3 Павлина Георгиева Караджова Заместник-директор , учебна дейност
4 Христина Стоянова Гълъбова Заместник-директор , учебно-производствената дейност
5 Ваня Рашева Гоцева  Заместник-директор , учебно-производствената дейност
    ІІ. Педагогически специалисти
1 Гинка Георгиева Дзимбова Старши учител по български език и литература
2 Мариана Страхилова Панделиева
Старши учител по български език и литература
3 Ботьо Димитров Пенев Старши учител по български език и литература
4
Катя Иванова Петкова Старши учител по български език и литература
5 Маргарита Тодорова Вангелова Старши учител по български език и литература
6 Румяна Кирилова Терзиева Старши учител по френски език
7 Виолета Петрова Петрова Старши учител по английски език
8 Мария Петрова Петкова Старши учител по английски език
9 Мария Василева Якимова-Кацарска/
Невена Валентинова Станкова
Старши учител по английски език/
Учител по английски език
10 Надежда Димитрова Мишева Старши учител по английски език
11 Ваня Андонова Подгорска Учител по английски език
12 Ивелина Иванова Владимирова
Учител по английски език
13
Венцислава Николаева Кочева
Учител по английски език
14 Мариана Захариева Михайлова Старши учител по немски език
15 Мариана Александрова Ризова Старши учител по математика
16 Костадин Вангелов Стоянов Старши учител по математика
17 Валерия Захариева Мицева Старши учител по математика
17 Сашка Андонова Николова
Старши учител по математика
18 Дина Лозанова Кирилова Главен  учител по информатика и ИТ
19 Елза Василева Булакиева Старши учител по информатика и ИТ
20 Красимира Любенова Пановска Старши учител по информатика и ИТ
21 Димитър Георгиев Ангов Ръководител на направление "ИКТ"
22 Илияна Николова Москова Старши учител по история 
23 Невена Иванова Шингарова Старши учител по история 
24 Харалампи Иванов Иванов Старши учител по обществени науки
25 Роза Атанасова Иванова Учител по обществени науки
26 Йордан Николов Костадинов Старши учител по биология и Химия
27 Валентина Димитрова Мутафчиева Старши учител по физика
28 Елена Иванова Пазванска Старши учител по химия
29 Катя Методиева Дукова Старши учител по география
30 Петър Михайлов Пасков Старши учител по физическа култура и спорт
31 Соня Цекова Митрева Старши учител по физическа култура и спорт
32 Мариана Гълъбова Гогова Старши учител по физическа култура и спорт
33 Костадин Стефанов Митрев Старши учител по физическа култура и спорт
34 Даниела Георгиева Коюмджиева Старши учител по икономически дисциплини
35 Иван Валериев Стоилов Старши учител по икономически дисциплини
36 Наталия Стойчева Костадинова Старши учител по икономически дисциплини
37 Снежана  Николова Маламова/
Живка Георгиева Шумкова
Учител по икономически дисциплини/
Учител по икономически дисциплини
38 Красимир Радоев Митрев
Учител по учебна практика-икономика
39 Ана Николаева Иванова Учител по туризъм-теоретично обучение
40 Мария Здравкова Тимушева Учител по туризъм-учебна практика
41 Зорница Иванова Зъкова-Иванова
Учител по туризъм-учебна практика
42 Йордан Стоянов Ангелов Старши учител теоретично обучение
43 Снежанка Христова Кацарова Старши учител теоретично обучение
44 Людмила Иванова Каратанчева Старши учител теоретично обучение
45 Стойна Костадинова Карамфилова Старши учител теоретично обучение
46 Димитринка Любенова Мешкова Учител по практическо обучение
47 Мария Кръстева Удева Старши учител теоретично обучение
48 Дияна Димитрова Дикова Учител по теоретическо обучение
49 Елена Кръстева Кацарска Учител по учебна практика
50 Йорданка Илиева Пехливанова Старши учител по учебна практика
51 Любен Георгиев Шишиев Старши учител по учебна практика
52 Димитър Георгиев Неделков Старши учител по учебна практика
53 Божидар Георгиев Цулев Старши учител по учебна практика
54 Валентина Костадинова Ставрева Старши възпитател
55 Илиан Георгиев Марчев Възпитател
56 Татяна Петрова Каралешкова Педагогически съветник
57 Петранка Захариева Михайлова
Психолог
58 Татяна Илиева Цомпова
Външен лектор по биология
59 Мая Димитрова Илиева
Външен лектор по химия
60 Мариана Атанасова Митрева
Външен лектор по музика
61 Елена Пламенова Каменарова
Външен лектор по изобразително изкуство