ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

Подробни цели:

 • Обогатяване на училищния живот и повишаване привлекателността на училището ;
 • Създаване на възможности за получаване на допълнителни знания;
 • Развитие на професионални и социални умения и компетентности;
 • Намиране на алтернативен подход към застрашените от отпадане от учебния процес деца;
 • Разширяване на възможностите за личностна изява на учениците;
 • Засилване на съзнанието за общностна принадлежност;
 • Формиране на активна гражданска позиция у младите хора;
 • Изграждане на екологично съзнание и отговорно отношение към проблемите на околната среда;
 • Засилване физическата активност и укрепване здравето на младите хора;
 • Усъвършенстване използването на информационните технологии в обучението;
 • Развитие на логическото и математическото мислене на учениците;

 • основна
  цел