ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

Настоящият проект се оъществява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ благодарение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси" бюджетна линия BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Основна цел:

Осмисляне свободното време на учениците от Земеделска професионална гимназия „Кл. Тимирязев” гр. Сандански и развитие на физическия, интелектуалния и личностния им потенциал, както и ограничаване на рисковото поведение извън училище чрез разширяване на извънкласните форми на обучение и активното им ангажиране в тях.


Подробни
цели