Срещи по проект “Изследвай най-близката си околна среда и открий нейните най-опасни и вредни ефекти”

На 06.09.2014 г. се проведе среща между учениците от Земеделска професионална гимназия ”Климент Тимирязев” гр.Сандански и учениците от СОУ ”Гоце Делчев” гр.Валандово,участници в проекта по програмата за трансгранично сътрудничество : ”Изследвай най-близката си околна среда и открий нейните най-опасни и вредни ефекти” 2007CB16IPO007-2012-3-074. Срещата се проведе в парка на гр. Сандански.Работата на терен се оказа много приятна и интересна за учениците.Тук те показаха,че са усвоили вече техниката на работа с инструментите,както и че за приятелството граници няма.

Участниците разполагаха със закупени по-рано 4 инструмента за подвижна еколаборатория за мониторинг на околната среда.Те дават възможност да се изследва вода,въздух,почва и хранителни продукти за съдържание на нитрати,фосфати,калий и силно токсичния за човешкия организъм живак.А с дозиметъра и детектора на газове могат да бъдат лесно и бързо установени нивата на радиация и количеството на въглероден диоксид,въглероден оксид и амоняк във въздуха.Измерванията,които се извършиха,привлякоха вниманието и на гражданите,а популяризирането на дейности,свързани с проблемите на околната среда,е основната цел на този проект.По проект бяха направени измервания и в Република Македония.

На 12 и 13.09.2014 г. 30 ученици и 5 ръководители от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” посетиха гр.Струмица.Особено приятна за всички бе изненадата,която домакините организираха-посещение на Смоларски водопад,а любовта към природата,както и осъзнаване необходимостта да бъде опазена,се формира само когато човек е сред нея. Уморени и заредени,учениците направиха измервания на отпадни води, минерална вода,почва от селскостопанска земя,горска почва,след което анализираха резултатите. До края на проекта предстоят запознаване с презентации,включващи резултати от направените изследвания,както и заключителна среща на всички участници-60 ученици и 10 учители,която ще се проведе на Дойранското езеро в Македония през месец ноември.

No Comments

Post A Comment