Обучение на тема “Cтрес и “Бърнаут” в учителската професия

Между 03-06 юли 2020 г. Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ заедно с Институт за човешки ресурси ООД организира обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1. Тема на обучението бе “Cтрес и “Бърнаут” в учителската професия. Прилики и разлики, фактори, симптоми, психосоматични проявления. Методи за лично справяне и превенция.”

Продължителността на обучението е 32 академически часа, брой квалификационни кредити -2, като 16 ч. бяха присъствено обучение и 16 ч. самостоятелна работа. Присъственото обучение се осъществи на 03-04 юли 2020 г. в хотел „Корнелия“-Разлог. От него се възползваха 19 педагогически специалисти от гимназията.Лекторката Иванка Велкова презентира теоретичните аспекти на темата. Интересно и нестандартно тя ни запозна и приложихме на практика редица методи за личностно справяне и превенция на стреса. За самостоятелна работа обучаемите изготвиха презентации за антистрес техники. Участващите педагогически специалисти ще получат удостоверения с присъдени 2 кредита!

No Comments

Post A Comment