Професия ”Агроеколог” специалност “Агроекология”

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ” ГР. САНДАНСКИ

Професия: АГРОЕКОЛОГ

Специалност: АГРОЕКОЛОГИЯ

Срок на обучение: 5 години

АГРОЕКОЛОГИЯ – ПРОФЕСИЯТА, КОЯТО ОБСЛУЖВА БОГАТИТЕ!

Те са готови да плащат допълнително, но да знаят, че консумират чисти храни, от чиста среда. Учениците от тази нова и перспективна специалност получават добри познания за състава на почвите, водите и въздуха предпазването им от замърсяване, за екологичното селско стопанство, биологичното земеделие и органичните ферми; както и практически умения за прилагане на Европейски агроекологични програми и системи за управление на околната среда; Диплома от тази професия е предимство при кандидатстване за пари от Еврофондовете. При нея също се получават безплатно книжки за кола и трактор.

 

Ще изучавате:

 • Почвознание 
 • Основи на екологията
 • Агроекология 
 • Устойчиво управление на земите.
 • Аналитична химия и инструментални методи за анализ 
 • Екологично законодателство и мониторинг 
 • Биологично растениевъдство и животновъдство 
 • Микробиология

 

Ще усвоите умения за :

 • Добро владеене на чужди езици и работа с компютър
 • Посрещане и обслужване на туристи
 • Предлагане и продаване различни туристизески услуги
 • Рекламиране, насърчаване и изграждане положителна представа у потребителя за услугите, предлагани от организатора на туристическа агентска дейност
 • Проучване и презентиране на информация за различни туристически забележителности и атракции
 • Резервиране и потвърждаване на резервациите за екскурзии, хотели, събития и др.

 

Ще получите :

 • диплома за средно образование след завършен 12 клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • Свидетелство за III степен на професионална квалификация след завършен 12 клас и успешно положени държавни изпити по теория и практика на професията
 • Свидетелство за управление на МПС кат. “ В” – НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА.

Ще се реализирате като:

 • Собственик или Специалист във ферми за производство на екологично чиста земеделска продукция 
 • Собственик или Специалист в магазини за продажба на екологично чиста земеделска продукция.
 • Работа в държавна инспекция за измерване на качеството на произведената земеделска продукция

ДОБРОТО ЗДРАВЕ И СЪСТОЯНИЕ НА ХОРАТА – НАША ГРИЖА!

Балообразуващи предмети – оценката от външното оценяване по БЕЛ умножена по 2, оценката от външното оценяване по математика умножена по 2 и и оценките по Биология и Химия от от свидетелството за основно образование след завършен VІІ клас.
Професията е с изучаване на английски език.

Видео