Професия “Техник-технолог по качеството на храни и напитки”,специалност .”Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ” ГР. САНДАНСКИ

Професия: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИ И НАПИТКИ

Специалност: КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ

Срок на обучение: 5 години

EВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ-ГАРАНТ ЗА КАЧЕСТВО И ЗДРАВЕ!

С влизането си в Европейския съюз България стана член на общност,в която качеството на консумираната храна e първостепенна задача. Съвременните изисквания за производство на продукция, конкурентна не само на нашия , но и на европейския пазар, налага необходимостта от добре обучени специалности .стриктно спазващи технологичните характеристики в хранително-вкусовата промишленост.

Ще изучавате:

 • Суровини и материали в хранително-вкусовата промишленост
 • Основи на технологията на хранителните продукти
 • Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост
 • Хигиена на храните и хранително законодателство
 • Контрол на качеството и безопасност на храните
 • Организация и методи на технологичен контрол
 • Химия и микробиология на храните

Ще усвоите умения за :

 • Определяне рисковите фактори в производството на храни и напитки мониторинг на технологичните процеси
 • Обслужване на машини, апарати и инсталации в ХВП
 • Прилагане на здравословни норми за хранене

Ще получите :

 • диплома за средно образование след завършен 12 клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • Свидетелство за III степен на професионална квалификация след завършен 12 клас– при успешно положени държавни изпити по теория и практика на професията
 • Свидетелство за управление на МПС кат. “ В” – НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА.

Ще се реализирате като:

 • Технолози по качеството и безопастността на храни и напитки
 • Лаборанти
 • Контрольори по качеството на храни и напитки
 • Самостоятелен бизнес за производство на храни и напитки.

ДОБРОТО ЗДРАВЕ – НАША ГРИЖА!

Балообразуващи предмети – оценката от външното оценяване по БЕЛ умножена по 2, оценката от външното оценяване по математика умножена по 2 и оценките по Биология и Химия от свидетелството за основно образование след завършен VІІ клас.
за 2024/2025 година професията ще бъде с разширено изучаване на английски език

Видео