Професия “Спедитор-логистик”,специалност “Спедиция,транспортна и складова логистика”

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ” ГР. САНДАНСКИ

Професия: „СПЕДИТОР-ЛОГИСТИК

Специалност: „СПЕДИЦИЯ,ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

Срок на обучение: 5 години

МАРКЕТИНГ и УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ В ТРАНСПОРТА

Спедиторските и логистичните услуги са преди всичко ИКОНОМИЧЕСКИ дейности. Това са всички услуги, отнасящи се до транспорт ,консолидация, складиране, обработка, пакетиране или дистрибуция на стоката, също така предоставяне на консултантски услуги свързани с тези дейности, включително по митнически и финансови въпроси, деклариране на стоките, осигуряване застраховка на стоката, както и събиране или осигуряване на плащане или документи свързани със стоката.

Спедиторските услуги включват също и логистичните услуги, осъществявани чрез модерни информационни и комуникационни технологии свързани с превоза, обработването или складирането на стоката, т.е. цялостно управление на веригата на доставките“.

Без ИТ технологии нито един Спедитор-логистик не може да изпълнява нормално задълженията си в 21 век. Съвременната логистика е електронна и почти всичко/дори маркетинг и реклама/ преминава през Интернет и владеене на новите дигитални инструменти за работа.

Ще изучавате:

 • Интензивно чужди езици
 • Спедиционна дейност
 • Транспортно и търговско право
 • Логистика
 • Обща теория на счетоводната отчетност
 • Маркетинг
 • Организация и управление на предприятието и спедицията
 • Информационни системи в транспорта

Ще усвоите умения за :

 • много-добро владеене на чужди езици и работа с ИТ над средното ниво;
 • работа в новите дигитални икономически условия;
 • посредничество между граждани и фирми ;
 • успешна бизнес комуникация посредством съвременните дигитални технологии;

Ще получите :

 • диплома за средно образование след завършен 12 клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • III степен на професионална квалификация по професията

Ще се реализирате като:

 • служител, сътрудник в спедиторски компании в България и чужбина;
 • създаване на собствена фирма за спедиционно-логистичен бизнес.

Само при нас:

 • можете да се обучавате и да получите сертификат по програмите на Джуниър Ачийвмънт -Мениджър за един ден и Учебна компания.
 • можете да работите по международни проекти и програми.
 • Възможност за получаване на свидетелство за управление на МПС

ПРОФЕСИЯ С ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ, ВАЛИДНИ В 21 ВЕК!

Балообразуващи предмети– оценката от външното оценяване по БЕЛ умножена по 2, оценката от външното оценяване по математика умножена по 2 и оценките по география и информационни технологии от свидетелството за основно образование след завършен VІІ клас. Професията е с разширено изучаване на английски език /12 часа в 8 клас/

Видео