Проекти

ЗПГ”Кл.Тимирязев” работи по различни програми и проекти на МОН и ЕС,  създавайки приятелства с много  училища от Европа. За последните 20 години училището успешно реализира сътрудничество в различни области и участва в следните проекти:

 • През 2023 година Земеделската професионална гимназия  получи най-голямото си признание – ОДОБРЕНИ сме със заповед на министъра на МОН, за превръщането и получаването ни на статут на ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ в професионалното образование и обучение.И, то как? С най -висока комплексна оценка от всичките професионални училища в България! Признанието е голямо, тъй като училището е класирано на първо място от одобрени едва 28 училища от цяла България. Ще бъдем крайни получатели за изпълнение на инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост, Стълб 1″Иновативна България “,Компонент” 1 ” Образование и умения “, Инвестиционен проект 2 “Модернизация на Образователна инфраструктура “. 
    статия1  статиястатия3

От 2023 година Земеделската професионална гимназия ще участва в одобрен проект „3D Академия“ №2023-1-BG01-KA220-VET-000158373, в който има представители на висши училища, професионални гимназии и водещи фирми в областта на 3D технологиите и онлайн обучението от Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Ирландия и България. Координатор на проекта е: Бизнес Информационен и Консултантски Център” (Association BICC – Sandanski) град Сандански.

Целта на този проект е да се разработи обучителна платформа за подготовка на специалисти за работа с 3D принтери въз основа на познаване и използване на основните принципи на 3D моделирането и 3D сканирането. среща1

 • През 2023 година Земеделската професионална гимназия за пореден път има одобрен проект Проект Акредитация – 2023-1-BG01-KA121-VET-000120424 по програма “Еразъм+”,Ключова дейност 1-”Мобилност”,сектор”Професионално образование и обучение”. През следващата учебна година 60 ученици 7 придружаващи лица и  учители ще вземат участие в образователни мобилности-провеждане на практики и квалификационни курсове в Германия, Естония и Испания-  мобилност1 мобилност2 мобилност3 мобилност4 мобилност5
 • През 2022 година Земеделската професионална гимназия за пореден път има одобрен проект Проект Акредитация – 2022-1-BG01-KА121-VET-000054011 по програма “Еразъм+”,Ключова дейност 1-”Мобилност”,сектор”Професионално образование и обучение”. През следващата учебна година (надяваме се обстановката да се нормализира) 45 ученици 5 придружаващи лица и 6 учители ще вземат участие в образователни мобилности-провеждане на практики и квалификационни курсове в град Кемниц-  мобилностмобилност мобилност мобилност  4 мобилност 5  мобилност 6 край
 • През 2022 година училището ще участва в проект на МОН  – НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА и по него ще бъдат създадени ЧЕТИРИ занимания по интереси, финансирани по тази програма – завръща се Театралната ни група ТИИНКОМЕДИ и ще имаме 3 спортни групи – Волейбол момичета и момчета и футбол-момчета.
 • През 2021 година Земеделската професионална гимназия за пореден път има одобрен проект Проект Акредитация – 2021-1-BG01-KA121-VET-000010016 по програма “Еразъм+”,Ключова дейност 1-”Мобилност”,сектор”Професионално образование и обучение”. През следващата учебна година (надяваме се обстановката да се нормализира) 45 ученици 5 придружаващи лица и 6 учители ще вземат участие в образователни мобилности-провеждане на практики и квалификационни курсове в град Кемниц-Германия. мобилност1мобилност2
 • През 2021 година Земеделска професионална гимназия „ Климент Тимирязев”- гр. Сандански получи акредитация по Програма „ Еразъм+”, сектор „ Професионално образование и обучение” за периода 2021-2027 година. Това ще даде възможност за опростен достъп за кандидатсване по проекти и участия в бъдещи транснационални обмени и сътрудничества по Програмата. Гимназията е първото и единственото училище в област Благоевград, което е одобрено за присъждане на Еразъм акредитация. Класиране
 • През учебната 2021/2022 година ЗПГ „Климент Тимирязев“, гр. Сандански се присъедини към Програмата за училища посланици на Европейския парламент като едно от десетте избрани училища за тази година. Нашите младши посланици ще имат за цел да информират съучениците си относно основните послания, свързани с европейската парламентарна демокрация, като организират различни дейности, събития, презентации, игри .2023-2  2023-1 Дейност  FB
 • От 2021 година Земеделска професионална гимназия „ Климент Тимирязев”- гр. Сандански получи възможност да участва в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, реализиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Проектът предоставя възможност за осигуряване на лаптопи и таблети на учениците и учителите ни по-време на ОРЕС обучението/обезпечаване на образователния процес в условията на кризи/. През останалото време техниката ще се ползва в нормалното обучение чрез обособени стаи и специални преносими шкафове за зареждане.
 • През 2020 година Земеделската професионална гимназия има одобрен проект “Развитие на уменията в сектор спа и уелнес туризъм – WeSkill” по програма “Еразъм+”. Участват 19 организации, центрове, училища от 7 държави/България,Словения,Латвия,Гърция,Сърбия,Франция,Италия/. Основното предизвикателство в по-нататъшното развитие на уелнес туризма в отговор на нарастващия интерес на туристите, както и на търсенето на уелнес пакети, които включват разнообразие от услуги, е наличието на квалифициран персонал. Проектът е с продължителност 3 години и има за цел да констатира пропуските в уменията, да разработва учебни програми, да създава учебни материали и пилотни обучения в областта на СПА и Уелнес туризма. БЮЛЕТИН
 • През 2020 година Земеделската професионална гимназия за пореден път има одобрен проект “Предприемачеството- преимущество в моята професия” по програма “Еразъм+”,Ключова дейност 1-”Мобилност”,сектор”Професионално образование и обучение”. През следващата учебна година (надяваме се обстановката да се нормализира) 45 ученици 5 придружаващи лица и 6 учители ще вземат участие в образователни мобилности-провеждане на практики и квалификационни курсове в град Кемниц-Германия. РЕЗЮМЕ. В момента е започнала процедурата по избор на ученици за мобилностите. заповед мобилност1 мобилност2
 • През 2020 година „Drinking Europe’ s water“( „Питейната вода на Европа“) Партньори са училища от Гърция, Турция, Румъния и Латвия. Целите на проекта са: Изучаване на езика, културата, литературата и изкуството на страните участници в проекта,Проучване на реки и езера, Изследване на значението на реките и езерата за развитието всеки регион. Целта на проекта е да се изследват общите елементи от културното наследство на всяка страна, по този начин учениците ще разберат общия произход и взаимните влияния между отделните европейски нации. Чрез този проект се очаква учениците да разберат както важността на всяка отделна култура, така и важността на общото европейско културно наследство. Проектът започва октомври месец 2020 година. среща1 среща 2 среща 3 среща 4 среща 5 край
 • През 2019 година училището ни участва в проект “Подкрепа за успех”. През първата половина на годината имаше групи за около 50 ученици. Имаме и ЗАНИМАНИЯ по ИНТЕРЕСИ, в които над 180 ученици участваха в 14 различни занимания в 8 тематични области от февруари до юни 2019г. За 2020 година имахме 12 клуба, като повечето продължиха дейността си от 2019 година. След КОВИД и през 2022 година отново имаме 8 клуба по интереси. Продължаваме и през 2023 година с 7 клуба
 • През 2019 година проектът “Обучение чрез коопериране, сътрудничество и иновации” на Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” Сандански е сред одобрените по европейска програма “Еразъм +”, по Ключова дейност 2. Партньорите ни в проекта са училища от Гърция, Португалия, Румъния, Швеция, Испания, периодът е 2 години до 2021, като ЗПГ”Климент Тимирязев” е координатор. Проектът има за цел да допринесе за интернационализацията на образованието чрез използване на иновативни методи. Всяка среща има своя тема, чрез която ще прилага иновациите в часовете си чрез класни стая в google и office 365. Около 20 наши ученици ще пътуват по дестинациите. В проекта ще участват пряко над 300 ученици на възраст 14-19 и около 60 учители, работещи в различни образователни сфери като математика, история, литература, география, езици, ИКТ, философия и изкуства. FB страница проект Среща 1 Среща 2 Среща 3 Среща 4  Среща 5 Среща 6 среща 7 ресурси
 • През 2019 година проектът “Предприемачество-школа за ученици и учители” на Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” Сандански е сред одобрените по европейска програма “Еразъм +”, сектор “Професионално образование и обучение”. Сътрудничеството с партниращата германска организация F+U Saxony – водеща образователна институция в Югоизточна Германия, която изпълнява програми в сферата на професионалното обучение, кариерното развитие и академично образование продължава . Целева група на проекта са ученици от ЗПГ, професии “Икономист”, “Икономист-информатик”, “Организатор на туристическа агентска дейност” и професия “Техник-технолог по качеството на храни и напитки”. Така и през 2019 и 2020 година три потока от тези професии/45 ученици/ в училището ще трупат опит и умения в Германия. Сайт Мобилност,Мобилност 1 ,Мобилност 2Клип -Мобилност 2 Продукти мобилност 2 ТВ -Мобилност 2 Презентация -Мобилност 2 Презентация -Мобилност 1,2,3
 • През 2019 година проектът ЗПГ спечели проект “Развитие и усъвършенстване на работата в екип и управлението на класната стая в училище“, по европейска програма Еразъм+, ключова дейност 1. Домакин и организатор на обучението бе обучителната организация ESMOVIA,град Валенсия Испания. В самата обучителна група ще вземат участие колеги от още 3 държави – Италия, Литва и Полша. Програмата на обучението включва семинари на различни теми: формиране на екип за работа, формиране на лидерски умения, видове комуникация, активно слушане, повишаване на мотивацията и прогреса като процес. Обучението ще се проведе с учители, разпределени в 2 групи. среща1,среща2
 • През 2018 година по европейска програма “Еразъм+” ни бе присъдена “Харта за мобилност в сектор “Професионално образование и обучение” . Сега ще можем да кандидатстваме по облекчена процедура с проекти по КД 1-програма Еразъм+.
 
 • През 2018 година Минало, настояще, бъдеще – спомени и мечти” на Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” Сандански е сред одобрените по европейска програма “Еразъм +”, по Ключова дейност 2. Партньорите ни в проекта са училища от Полша, Турция, Румъния и Португалия, периодът е 2 години. Чрез проекта учениците, освен че ще се мотивират да учат чужди езици, ще придобият социални умения в групи и в реална работна среда. Основната идея е чрез презентации, колажи и други дигитални инструменти да се покаже живота на децата в миналото, настоящето и се изградят идеи за едно проспериращо, европейско бъдеще. Мобилностите по проекта са 20. среща 1 среща 2среща 3среща 4среща 5
 • През 2018 година проектът “Днешните ангажирани страни за развитието на уменията в бъдещият уелнес туризъм” на Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” Сандански е сред одобрените по европейска програма “Еразъм +”, по Ключова дейност 3 . Проучването на писмените източници при подготовката на проектното предложение показва, че системата за професионално образование в България, както и тези на Словения, Латвия и Словакия – наши партньори в проекта, предлагат ограничен брой квалификации в областта на уелнес туризма, въпреки че във всяка от тези страни този подотрасъл на туризма се развива и търсенето нараства. Основните цели на проекта са: да се разработи съвместна програма за професионална квалификация – Администратор в Уелнес център; да предложат общи стандарти за качеството за приложение на тази квалификационна програма чрез обучение в училище и на работното място; да се осигури ефективно сътрудничество между професионалните училища и компаниите в областта на уелнес туризма, както и да се създадат условия за официално признаване на съвместната квалификация в страните партньори. Newsletters
 • През 2018 година проектът “Професионализъм чрез европейски опит” на Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” Сандански е сред одобрените по европейска програма “Еразъм +”, сектор “Професионално образование и обучение”. Сътрудничеството с партниращата германска организация F+U Saxony – водеща образователна институция в Югоизточна Германия, която изпълнява програми в сферата на професионалното обучение, кариерното развитие и академично образование продължава . Целева група на проекта са ученици от ЗПГ, професия “Организатор на туристическа агентска дейност” и професия “Техник-технолог по качеството на храни и напитки”. Така и през 2019 година два потока от тези професии в училището ще трупат опит и умения в Германия. мобилност
 • През 2018 година Земеделската професионална гимназия кандидатства по съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ , проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики“ и беше одобрена. Проектът започва в началото на 2018 и е с продължителност до края на ноември месец 2018. Нашите ученици ще посещават и практикуват в реални фирми. Там ще получават заплащане за изработените от тях часове. По програмата няма ограничение и във всеки един момент може да се включват нови участници. За този 9-месечен период от програмата от ЗПГ може да се включат 46 ученици, като при по-голям интерес ще се подбор и класиране на желаещите ученици.
 • През 2017 година училището ни беше включено в Проектът “ДОМИНО” за дуално обучение.Дуалното образование се въвежда в България в рамките на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”, финансиран от Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът предвижда учениците от професия “Готвач” в 11 и 12 клас да работят по 3 дни в седмицата във фирма, а само 2 дни да ходят на училище. Работата им ще бъде въз основа на трудов договор, разработен от Министерството на труда и социалната политика за работа на непълнолетни. Също така, швейцарският модел предполага, че в 10-ти клас учениците посещават фирмата партньор веднъж седмично, за да бъдат подготвени за своята практика в 11 и 12 клас. Тази практика в 10-ти клас се извършва на базата на договор за практическо обучение между ученика, фирмата и училището.Заплащането на учениците от 11-ти и 12-ти клас е отговорност на работодателя, като по закон то е не по-малко от 90% от минималната заплата, но спрямо отработеното време . Обучението им в училище и във фирмата се базира на т.нар. квалификационен профил, който онагледява швейцарския подход за ключово участие на бизнеса при определяне на реални работни ситуации и нужните за тях умения, знания и социални компетентности. Той се разработва на организирани от екипа за управление на проекта семинари, на които бизнесът изпраща свои представители (1-2ма), които залагат изискванията на фирмата в програмата за обучение.
 • През 2017 година проектът “С предприемачество – за успешна реализация” на Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” Сандански е сред одобрените по европейска програма “Еразъм +”, сектор “Професионално образование и обучение”. Сътрудничеството с партниращата германска организация F+U Saxony – водеща образователна институция в Югоизточна Германия, която изпълнява програми в сферата на професионалното обучение, кариерното развитие и академично образование продължава . Целева група на проекта са 45 ученици от ЗПГ, професия “Икономист”. Учениците ще осъществят своето обучение в Германия на три 15-дневни потока в продължение на една година /2018 година,март, юли, септември/ . Използвайки екипната работа, обучаемите ще имат възможност да генерират собствена бизнес идея, да стартират собствен бизнес, съобразявайки се с европейските критерии за класификация на МСП, да изградят маркетингова концепция, да определят стартовите разходи и очакваните ползи от нея. Ще се използват бизнес симулации, ÜFA (виртуална фирма) и ролеви игри. Цели се учениците да добият увереност в собствените си способности, да се приспособяват съобразно условията, да се научат да мислят и действат по интердисциплинарен начин и да обменят идеи. Мобилност в снимки
 • От 2016 година в продължение на 1 години до 2017, ЗПГ участва в продължението на проект “УСПЕХ”. Името на новият проект е ТВОЯТ ЧАС /BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)”/. За първата година има създадени 20 клуба. / 11 с занимания по интереси и 9 за обучителни затруднения/ Учениците от ЗПГ, около 300 на брой ще се включат в най-разнообразни занимания / Театър, Испански език, Фотография и видео, Волейбол, Готвене, Народни танци, Рисуване и други /.
 • През 2016 година беше спечелен проект „Направи технологията свой приятел”. Той Той е по програма Еразъм +, направление за образователна мобилност на граждани, дейност ” Мобилност на персонал”. Чрез него учители от училището ще проведат практически курсове за подобряване на ИКТ уменията с усвояване на технологични инструменти. Обученията ще наблегнат на включването на ИКТ технологиите в образователния процес. Място за провеждане – Ирландия и Малта.
 • През 2016 година беше спечелен проект “Зелени умения за социално земеделие“, по програма “Еразъм+”, Дейност 2 – “Стратегически партньорства между училища”. Проектът обединява 6 училища от Италия, Унгария, Испания, Румъния и Гърция. Проектът е насочен върху подобряването на основните умения и компетентности на ученици за социалното земеделие. Насочен е и към знанието, получено при проучване на специфичен традиционен местен хранителен продукт в дълбочина и неговата употреба в Европа. Дейностите по проекта ще бъдат свързани с подобряване на уменията на учениците за изучаване на чужд език, в науката, математиката и развиване на дигитални умения.Ще се проведат 5 работни срещи в отделните държави. 12 ученици от ЗПГ ще пътуват до Испания на една от работните срещи по проекта. Общо 13 учители ще участват в обсъжданията в държавите участнички.
 • През 2016 година беше спечелен проект “Пътуването разширява кръгозора” по програма Еразъм+, Сектор “Училищно образование”. Гимназията е координатор на този проект с партньори от Полша, Турция, Португалия, Италия, Румъния. Основната идея е чрез пътуването участниците в проекта да се обогатят в областта на културата, икономиката, екологията, лингвистиката, фолклора, кулинарията, литературата, историята и гражданското образование. Целта е учениците да усвоят практики за разбиране и приемане.Чрез планираните дейности по този проект участниците ще имат възможност да се запознаят с културата, традициите, обичаите и нравите на страните – партньори, ще проследят какво отражение имат тези национални стереотипи в литературата и фолклора. Има три планирани работни срещи в България, Полша и Турция.
 • През 2016 година беше спечелен проект от ЗПГ „Климент Тимирязев” в консорциум с още три земеделски гимназии от България. Проект „Иновативна подкрепа за придобиване на професионални знания и компетентности в земеделието”предвижда 30 ученици от специалност „Агроекология” да проведат своята производствена практика в град Брага Португалия. Практиката ще е условия на реална работна среда в четири ферми и една учебна база.В рамките на десет работни дни от учениците ще се разделени на пет групи,като на всеки два дни на ротационен принцип си сменяха работните места. По този начин всеки един от тях обогати уменията си в различни области. Мобилоностите на двете групи по 15 ученици са през ноември 2016 и март 2017 г.
 • През 2016 година беше спечелен проект „За по-високи стандарти в професията”. Той затвърди традицията училището ни да изпраща свои възпитаници на 15-дневна производствена практика в гр.Кемниц, Германия .За трета поредна година ЗПГ печели проект по Програмата Еразъм +, КД1 „Мобилност”, Сектор „Професионално образование и обучение”. В одобрения проект са предвидени мобилности на 60 ученици в периода 2016-2018 година от следните специалности: „Селски туризъм”; „Организация на туризма и свободното време”; „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”; „Производство на хляб и хлебни изделия”.
 • През 2015 година продължаваме и с проектите по програма ЕРАЗЪМ + К2, където сме координатори на проект с още 6 държави/Италия, Литва, Полша, Румъния, Македония, Турция/ . Проектът е един от 5 одобрени за България с координатор българска организация. Основната цел на проекта е развитие и прилагане на програма за превенция употребата и злоупотребата с психоактивни вещества, цигари и нездравословни храни в училището. В продължение на две години по проекта “Заедно можем” ще бъдат създадени разнообразни продукти като: анкета за здравното поведение, оценките и нагласите по отношение на психоактивните вещества и цигарите сред учениците, брошура с национални и международни стратегии, кулинарен каталог със здравословни рецепти от различните страни, енциклопедия „Пътя към успеха”. Проектът предвижда организирането на конкурси за есе, турнири по футбол и волейбол, работилници за създаване на здравословни навици на живот, среща с лекари и експерти, флаш моб и изложби.Партньорите ще общуват чрез уеб сайт, фейсбук и платформа eTwinning-Twin Space.
 • През 2015 година ЗПГ печели за четвърти път проект по Национална програма “Модернизиране на професионалното образование“. Училището е едно от трите професионални училища от област Благоевград с одобрен проект по нея.С новият проект придобивките ще бъдат изразени в продължаващото обновяване на лабораторията за професия “Техник – технолог по качеството на храни и напитки” с нови уреди и закупуването на необходимите за използването на уредите консумативи. Така лабораторията ще се превърне в най-модерната за тази професия в България. Ще бъде закупен и автобус за учениците от същата професия.
 • През 2015 година Проектът “Към предприемачество и инициативност” на Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” Сандански получи висока оценка сред одобрените по европейска програма “Еразъм +”, сектор “Професионално образование и обучение”. Сътрудничеството с партниращата германска организация F+U Saxony – водеща образователна институция в Югоизточна Германия, която изпълнява програми в сферата на професионалното обучение, кариерното развитие и академично образование продължава . Целева група на проекта са 45 ученици от ЗПГ, професия “Икономист”. Учениците ще осъществят своето обучение в Германия на три 15-дневни потока в продължение на две години /2015-2017 година/ .
 • През 2015 година ЗПГ спечели проект по Национална програма с име “Приятелски ръце “ към ЦОИДУЕМ / Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства/ – КП 33.14-2015. Главната идея на проекта „ПРИЯТЕЛСКИ РЪЦЕ” е, чрез многобройни инициативи, да се разкрие на участниците красотата и хармонията, запазени в етническата култура, като така се провокира положителна нагласа към различната културна специфика и наследство и стимулиране на междукултурното разбиране между представителите на различни етноси. През 2015/2016г. 100 ученици/от тях 50 от друг етнос/ от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” ще имат възможност да участват в различни клубове / Фестивал на етносите, Етноновини, Кулинарно пътешествие, Всеки от нас има талант, Граждани на света/ .Продължителността на проекта „Приятелски ръце” ще бъде 12 месеца.
 • През 2014 година ЗПГ печели за трети път проект по Национална програма “Модернизиране на професионалното образование“. Училището е единственото професионално училище от област Благоевград с одобрен проект по нея.Инвестициите по новия проект са 99 990 лева, от които 10 500 се съфинансират от фирми-партньори. С новия проект придобивките ще бъдат нов модерен малогабаритен трактор и необходимата за целите на стопанството прикачна техника. Ще бъдат изградени и две поликарбонатни оранжерии с капково напоявяне, ще се направи основен ремонт на два кабинета за провеждане на учебна практика по почвознание и земеделие и животновъдство. След като проектът се реализира, училището ще осъществи една новаторска идея – запазване на генофонда от стари автентични български сортове зеленчуци.
 • През 2014 година Проектът “Образователна мобилност за европейски стандарти в кулинарията” на Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” Сандански получи най-висока оценка сред 150 одобрени по европейска програма “Еразъм +”, сектор “Професионално образование и обучение”. Финансирането е на стойност 65 816 евро и ще се осъществява съвместно с партниращата германска организация F+U Saxony – водеща образователна институция в Югоизточна Германия, която изпълнява програми в сферата на професионалното обучение, кариерното развитие и академично образование. Целева група на проекта са 31 ученици от ЗПГ, специалности “Производство на хляб и хлебни изделия”, професия “Хлебар – сладкар” и “Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки “, професия “Техник – технолог по качеството на храни и напитки”. Учениците ще осъществят своето обучение в Германия на два 15-дневни потока. презентации
 • През 2014 година Земеделска професионална гимназия започна проект „Изследвай най-близката околна среда и открий нейните най-опасни и вредни ефекти” по „Програма за трансгранично сътрудничество България-Македония”. Основната цел на проекта е: Насърчаване на трансграничното сътрудничество, базирано на взаимно допълващи се знания, за повишаване на информираността, за по-добра и безопасна околна среда сред младите хора от Сандански и Валандово. Проектът ще развива осъществява взаимно обучителна програма за околната среда за учители от двете гимназии.Те ще предадат своите знания на 60 ученика чрез осъществяване на работилница.Ще бъдат направени изследвания на терен от учениците, за да приложат знанията си от участието им в работилницата.
 • През 2014 година ФОНДАЦИЯ “АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ” ОДОБРИ ПРОЕКТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 189247 ЛЕВА /37647 ЛЕВА ОТ ТЯХ СОБСТВЕНО ФИНАНСИРАНЕ/. Основната цел на проекта ще е изграждане Център за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България”.Този център трябва да се превърне в свързващо звено между реалния бизнес и лицата, търсещи работа в областта на земеделието, туризма и хранителната промишленост чрез подобряване на професионалната ориентация. За целта периодично ще се организират подходящи специализирани мероприятия /семинари, тренинги, обучения, джоб-експо, срещи с експерти в Бюро по труда, Бизнес Информационен и Консултански Център Сандански и др./ и ще се осигурява постоянна професионална консултация на ученици.Планира се Центърът за кариерно развитие в гимназията да се обособи като се реконструира част от първия етаж на учебната сграда, с разположени шест кабинета, три хранилища и прилежащото им коридорно пространство.
 • През 2014 година Земеделска професионална гимназия започна проектът “Ново начало за моето бъдеще” позволяващ на граждани, навършили 16 години, които притежават умения, но нямат документ доказващ това, да го придобият напълно безплатно и за кратко време. Проектът е до края на 2014 година, но училището ще има право да продължи процеса на валидиране на знания и умения по професиите в училище и по част от тях, както и ще консултира желаещите да валидират и да получат документ и след приключването на проекта.
 • През 2013 година Земеделска професионална гимназия спечели поредния си проект по програма „Учене през целия живот” секторна програма „Коменски”, дейност „Многостранни партньорства”. В проекта освен България ще участват Италия, Испания, Португалия, Дания, Германия, Унгария, Полша, Гърция и Турция. Проектът „Вълшебни тухли за европейско гражданство” е двегодишен до 2015 и ще започне с началото на новата учебна година. Чрез него учители и ученици ще преживеят и разберат по-добре какво означава да бъдеш гражданин на Европа. Проектът ще развие темите за правата на човека и ще даде възможност на учениците да сравнят поведението си в дадени ситуации, които са свързани с техния личен и социален живот.
 • През 2013 година Земеделската професионална гимназия отново кандидатства по програма на ACES(Академия на училищата от Централна Европа) и беше одобрена в проект с наименование „Ние сме различни, но мислим и чувстваме еднакво”. Координатор на проекта е гимназията в Реметеа, Трансилвания, Румъния. Той е с продължителност 6 месеца от октомври 2013 до март 2014 г. Сформират се две групи от по 24 ученици ученици, които работят под ръководството на своите учители в общо виртуалното пространство – блог и Facebook страница. Ще изпълняват месечни дейности, в които ще се подготвят материали, свързани с темата на проекта: етническото, религиозното и културното разнообразие на двете страни. Като част от проекта са визитите в Сандански и Реметеа.
 • През 2012 година Земеделската професионална гимназия кандидатства по програма на ACES(Академия на училищата от Централна Европа) и беше одобрена с проект с наименование „Разрушителното и конструктивно влияние на медиите върху младежта днес”. Координатор на проекта е нашето училище, а партньор – SUGS “Braka Miladinovci”, Скопие, Република Македония. Той е с продължителност 7 месеца от септември 2012 до март 2013 г. Сформират се две групи от 15 ученици, на възраст 15-17 години, които работят под ръководството на двама учители.
 • През 2012 година Земеделската професионална гимназия кандидатства по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” на ЕСФ Схема: BG051PO001-3.3.07 „УЧЕБНИ ПРАКТИКИ” и беше одобрена. Проектът започна в края на 2012 и е с продължителност до края на 2014. Нашите ученици ще посещават и практикуват в реални фирми. Там ще получават заплащане за изработените от тях часове. По програмата няма ограничение и във всеки един момент може да се включват нови участници. До началото на 2014 от нея са се възползвали над 100 ученици.
 • През 2012 година Земеделската професионална гимназия кандидатства по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” на ЕСФ Схема: BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” за проект с наименование “УСПЕХ” и беше одобрена. Той е с продължителност от февруари 2012 до август 2014 г. Сформират се клубове по желание на учениците в състав от 6 до 15 ученици. Като всеки клуб взима по 68 часа, включващи 2 представителни изяви. За трите години на проекта в училището бяха създадени 47 клуба и през тях досега са преминали над 650 ученици.
 • През 2012 година Земеделската професионална гимназия кандидатства по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” на ЕСФ Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” и беше одобрена с проект с наименование „Разбирам и приемам”. Той е с продължителност 12 месеца от октомври 2012 до октомври 2013 г. Сформират се клубове с 60 ученика от целевата група и общо 130 ученика, които работят под ръководството на 11 учители.
 • В края на 2011 година Земеделската професионална гимназия кандидатства и беше одобрена по проект с наименование „Европейски паспорт за умения в областта на селското стопанство”. в раздел “Партньорства” секторна подпрограма „Леонардо да Винчи” по Европейската образователна програма „Учене през целия живот” .Той е с продължителност 2 години до 2014 г. В нея учители от 6 държави България,Полша,Германия,Холандия,Норвегия и Италия ще обменят опит в областта на професионалното образование
 • В края на 2011 година Земеделската професионална гимназия кандидатства и беше одобрена по проект с наименование „Европейски паспорт за умения в областта на селското стопанство”. в раздел “Партньорства” секторна подпрограма „Леонардо да Винчи” по Европейската образователна програма „Учене през целия живот” .Той е с продължителност 2 години до 2014 г. В нея учители от 6 държави България,Полша,Германия,Холандия,Норвегия и Италия ще обменят опит в областта на професионалното образование
 • През 2011 година Земеделската професионална гимназия отново подаде кандидатура в секторна програма „Леонардо да Винчи” по Европейската образователна програма „Учене през целия живот” и беше одобрена за професия “Озеленяване”. Благодарение на това 20 ученика от специалност Цветарство 11 и 12 клас ще имат 2 седмици практика в Германия през 2012 година. участници
 • През 2011 година 40 ученика от гимназията посетиха Брюксел и Европарламента, благодарение на спечелен проект по програма мултиплициране дейността на европарламента и така училището успя да рекламира своята дейност и зад граница. Учениците получиха незабравими спомени и се запознаха с работата на Европарламента, а също така бяха приети от евродепутата Мария Неделчева.
 • През 2009 и 2011 година Земеделска професионална гимназия град Сандански спечели проекти по програма за модернизиране на професионалното образование и така успя да създаде модерна база за специалностите лозаровинарство, селски туризъм и монтьор на селскостопанска техника. Бяха изградени винарна и база за ремонт на МПС техника отговарящи на стандартите на ЕС. Закупени бяха 2 автобуса, единият от които за учениците от специалност селски туризъм, за тях се осигуриха и понита, които ще бъдат използвани в туристическата им практика. Информация
 • През 2010 година учениците и учителите от Земеделска професионална гимназия град Сандански ще работят по ново многостранно училищно партньорство чрез “Програмата за учене през целия живот” секторна програма „Коменски”. Проектът, наречен „Границите и как да ги преодолеем” включва като координатор Училище Уиндзор, намиращо се на територията на щаб квартирата на НАТО в Мьонхенгладбах, Германия. Партньори са Гимназия Фриц-Ройтер в Доненберг(Германия), Валуасколеж във Венло(Холандия), Сукромна средна отборна школа в Кошице (Словакия) и Земеделска професионална гимназия Сандански.
 • През м.февруари 2009 година Земеделската професионална гимназия подаде кандидатура в секторна програма „Леонардо да Винчи” по Европейската образователна програма „Учене през целия живот”. За наше удовлетворение проектът бе одобрен, а неговата тема е „Моята професия – моят път към света”, която се отнася за професиите в туризма, приоритетна за настоящата година. След подписването на договора с Центъра за развитие на човешките ресурси със заповед на Директора на училището бе създадена комисия за подбор за ползвателите, която със свой протокол от 30.10.2009 извърши подбора на основание заложените критерии в проекта : общ успех, мотивация за изучаване на немски език и поведение. Двадесет ученика от гимназията ще практикуват професията си две седмици в Германия.
 • През м.февруари 2009 година Земеделската професионална гимназия подаде кандидатура в секторна програма „Леонардо да Винчи” по Европейската образователна програма „Учене през целия живот”. За наше удовлетворение проектът бе одобрен, а неговата тема е „Моята професия – моят път към света”, която се отнася за професиите в туризма, приоритетна за настоящата година. След подписването на договора с Центъра за развитие на човешките ресурси със заповед на Директора на училището бе създадена комисия за подбор за ползвателите, която със свой протокол от 30.10.2009 извърши подбора на основание заложените критерии в проекта : общ успех, мотивация за изучаване на немски език и поведение. Двадесет ученика от гимназията ще практикуват професията си две седмици в Германия.
 • Гимназията ни спечели отново при кандидатстването си по структурните фондове на ЕС. Одобрени са и двата проекта за учебната 2009-2010 г. Така училище се превръща в единственото в България, спечелило и по двете програми в двете години. Те са за извънкласна дейност по програма “Да направим училището привлекателно за младите хора” с наименование “Учене чрез правене” и за ученически практики “Заедно за по-можещи специалисти
 • Гимназията ни започва работа по нов проект по програма ” Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етнически малцинства”. Проектът е с наименование ” Юношески музикално – драматичен театър “Ромале” и е със срок за изпълнеине 7 месеца. Средствата са осигурени от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства.

Работа по програма с “Джуниър Ачийвмънт” за изграждане на действаща ученическа компания, в която работят ученици. Работата по програмата ще даде възможност на младите икономисти да натрупат умения и знания за организация и практическо ръководство на реална компания.

 • Проект по Национална програма “Училището желана територия на ученика”, модул “Ритуализация на училищния живот”. Финансирането по него е предназначено за ученически униформи.
 • От 01 октомври 2008 в гимназията ни започна да функционира Средношколски център “Младежка активност” . Средствата за провеждане на клубните дейности са безвъзмездно предоставени от Структурните фондове на ЕС. Партньори по проекта са ДЦ “Феникс -2000” и ТД “Еделвайс”, гр. Сандански.
 • От 01 октомври 2008 в гимназията ни започна подготовка за осъществяване на дейности по проект “Заедно за по-можещи специалисти” Средствата за провеждане на допълнително практическо обучение на учениците от 11 клас са безвъзмездно предоставени от Структурните фондове на ЕС. Партньори, в базите на които ще се провежда практическото обучение са Интерхотел АД Сандански и ТД “Еделвайс” Сандански.
 • От м. октомври ЗПГ започна работа като партньор по проект от програма за Трансгранично сътрудничество. Участнищите в проекта – наши възпитаници ще усвояват и професията сомелиер.
 • От 01.11.2008г. започваме двугодишна работа по международен проект “Моето училище е моят дом” с партньори от Литва, Полша, Гърция, Турция и Италия.
 • От 21-27.04.2008 година по тристранния проект за сътрудничество с училищата във Франция и Холандия ще има среща в Льоварден Холандия . Нашите ученици ще представят туристическите и аграрни ресурси на община Сандански .информация за посещението.
 • На 12.12.2007 година стартира на проект за on-line сътрудничество със Средно Техническо Професионално Училище от Гърция, гр. Катерини и IPIA “D. Sannino” , Италия под наслов “Земята през погледа на ученика“. Учениците ще използвизползват предоставената възможност на eTwinning, съпътстваща дейност по програма “Учене през целия живот” и ще работят по теми, отнасящи се за общината, за училището в което учат и за специалността, която усвояват. Проектът ще приключи м. юни 2008 година .
 • На 29.10.2007 година стартира на проект-продължение “Регионът е вашият учебник” с партньори Земеделска професионално – техническа гимназия в гр.Семюр-Шатийон сюр Сен/Франция/ и Професионален център за селскостопанско обучение вгр.Льоварден /Холандия/, чието изпълнение ще продължи до месец октомври2009 година.
 • м. септември и м. октомври 2007 година – Размяна на визити с най-голямото земеделско училище в Холандия – гр.Льоварден с цел обмяна на опит за овладяване на нови техники и начиниза аранжира не на цветя между учители и ученици от двете страни.
 • м. юни 2007 – Сътрудничество с най-голямото земеделско училище в Холандия – гр. Льоварден с цел обучение на наши ученици по технология за приготвяне на холандско сирене продължава.
 • ЗПГ е партньор в европейски проект по програма“Сократ/Коменски 1” на тема ”Регионът евашият учебник”. В проекта участват още Земеделскапрофесионално – техническа гимназия в гр.Семюр-Шатийон сюр Сен /Франция/ и Професионален център за селскостопанско обучение в гр.Льоварден /Холандия/. В изпълнение на поставените в проекта цели и задачи, група ученици и учители посетиха от 13.11.06г до 17.11.06г.гр.Шатийон сюр Сен.
 • Юни 2006г. Съвместен проект на училищно настоятелство “Бъдеще – 2002 – ТСС” иобщина Судурокастро Гърция, целящ увеличаване на заетостта сред завършващите ученици от ЗПГ и подновяване, преустройство на училищната сграда и пансиона. На проведения Форум „Job Expo”завършващите ученици се срещнаха с представители на 20 български местни фирми и 10 гръцки от община Судурокастро, запознаха се с изискванията на фирмите към техните настоящи и бъдещи служители и някои от тях сключиха трудови договори.
 • 2006 г. – Сътрудничество с най-голямото земеделско училище в Холандия – гр. Льоварден с цел обучение на наши ученици по технология за приготвяне на холандско сирене. Дарение за ЗПГ на микробус, ремарке, доилен апарат, овце.
 • 2004 г.- Проект по СИФ ”Подмяна на дограма на ЗПГ” на стойност 185 373 лв.
 • 2003 г. – Езиков проект със същото училище по програма ”Сократ”
 • 2002 г. – Сътрудничество със Земеделското училище в гр.Шатийон сюр Сен / Франция/
 • 1997 – 1999г. – проект попрограма ФАР ”Професионално развитие на учителите попрофесионална подготовка” с партньор ФАС“Интернешънъл”/ Ирландия/ като получи пълно оборудване на компютърен кабинет, включващo съвременни персонални компютри, принтер, скенер, телевизор и видeoоплеър и офис мебелировка за всяко работно място