Обучение на преподаватели в ЗПГ

На 17 февруари приключи обучението на 40 педагогически специалисти от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” за работа в мултикултурна среда.

Изпълнението на дейността е част от активностите на проект „Разбирам и приемам”, осъществяващ се с финансовата подкрепа по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ на Европейския съюз, схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на деца и учениците от етническите малцинства”.

Целта на обучението – осигуряване на добре подготвени учители, способни да отговарят на специфичните нужди на децата от малцинствата и да подпомогнат тяхната социализация в училището – беше постигната след 40- часов тренинг.

No Comments

Post A Comment