НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРИЗНАНИЕ – училището ни става център за високи постижения в професионалното образование и обучение

Най-голямото признание за Земеделска професионална гимназия “Кл. Тимирязев” гр. Сандански през всичките години на съществуването му!
Одобрени сме със заповед на министъра на МОН, за превръщането и получаването ни на статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Ще бъдем крайни получатели за изпълнение на инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост, Стълб 1″Иновативна България “,Компонент” 1 ” Образование и умения “, Инвестиционен проект 2 “Модернизация на Образователна инфраструктура “.

И, то как? С най -висока комплексна оценка от всичките професионални училища в България! Признанието е голямо, тъй като училището е класирано на първо място от одобрени едва 28 училища от цяла България.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планът предвижда одобрените професионални гимназии да бъдат оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания и да се превърнат в ядро на регионални екосистеми, повишаващи регионалната конкурентоспособност и работещи въз основа на партньорства между професионални гимназии, висши училища, компании, местни власти и други образователни институции.

Предвижда се центровете да осигурят модерно и иновативно образование и обучение по професии, необходими на регионалния пазар на труда, като предложат кратък преход от училище към работа. Ще се акцентира върху надграждането на традиционни отрасли (транспорт, селско стопанство) за дигитална и зелена трансформация, както и върху подпомагането на нововъзникващи производства, каквито са роботиката, зелената енергия, електромобилите.

Всички 18 професионални гимназии в областта са участвали в процедурата. Наред с дадената им възможност да се самооценят /по специално изготвения чек-лист/, училищата са оценявани по утвърдената методология и от Регионалното управление на образованието.

Един от водещите критерии е изпълнението на план-приема, включително предлагане на дуално обучение, STEM професии, защитени специалности и такива с очакван недостиг от специалисти, както и обучение на ученици от уязвими групи. Дали училището предлага обучение по професионални направления, съответстващи на Интегрираната стратегия за развитие на региона, в който се намира, както и наличието на индустриални зони, съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.

Други значими критерии са средният успех на училището от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през 2019/2020, 2020/2021 учебна година, на задължителния втори ДЗИ по професия през 2022 г., както и на процента на дипломиралите се ученици през последните три учебни години, въведените иновации в учебната дейност, участието си в проекти по национални програми за развитие на образованието и по оперативни програми на ЕС, както и по „ЕРАЗЪМ+“.

„На база на получените комплексни оценки е извършена класация на професионалните гимназии, като подреждането е по низходящ ред спрямо броя на получените точки. Самото класиране е подписано от началника на РУО и документите са изпратени в Министерството на образованието и науката. Последната дума по определянето на 28-те професионални гимназии в България, които да се трансформират в центрове, е на МОН.

“Най-голямото признание за Земеделска професионална гимназия през всичките години на съществуването му! Благодаря за доверието и подкрепата на МОН, РУО Благоевград и разбира се, на моите колеги, ученици и партньори!”, сподели директорът Емил Терзийски, който не скри радостта си от този успех.

 

No Comments

Post A Comment